Ενεργοποίηση στόχου (Call for a target) : Η ηχητική εντολή εκτόξευσης του πήλινου στόχου.