Θαλάμη: Η πίσω πλευρά της κάνης του όπλου, στην οποία τοποθετείται το φυσίγγι όταν γεμίζουμε το όπλο.