Περιφερειακή πυροδότηση: Πρόκειται για την περίπτωση φυσιγγίου όπου το καψύλλιο που αναφλέγει την πυρίτιδα βρίσκεται στην βρίσκεται στην βάση του κάλυκα.