Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιβ

Παράταση ισχύος, ανανέωση αδειών πυροβόλων
ραβδωτών όπλων σκοποβολής(2004).

ΚΥΑ 1016/60/6ιβ (ΦΕΚ 69 τ. Β’ 16/12/2003)
Παράταση ισχύος, ανανέωση, επαναχορήγηση αδειών πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων του ενός και μοναδικού άρθρου της ΚΥΑ καθορίζεται ότι:

α. Η ισχύς των αδειών κατοχής πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής, που έληξαν ή λήγουν από 16.12.2003 και μέχρι 31.12.2004, παρατείνεται μέχριτην ημερομηνία αυτή.

 

Οι κάτοχοι τέτοιων αδειών , μετά την ρύθμιση αυτή, δεν υποχρεούνται προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, για την ανανέωση τους μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται επ' αυτών, αλλά τρεις (3) μήνες πριν τη νέα ορισθείσα ημερομηνία λήξης (31.12.2004), θα πρέπει να υποβάλουν τα προβλεπόμενα, για το σκοπό αυτό, δικαιολογητικά.

β. Για την ανανέωση των ως άνω αδειών, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών,θαπρέπει να προσκομισθεί από τους ενδιαφερόμενους και η προβλεπομένη από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγρ. 3 της Κ.Υ.Α. 4325/99βεβαίωση της ΣΚΟΕ, περί συμμετοχής τους συνολικά κατά την διάρκεια ισχύοςτους (3ετία και χρόνος παρατάσεων), σε δεκαοκτώ (18) επίσημους αγώνες σκοποβολής, εφόσον πρόκειται για όπλα Α' Κατηγορίας και σε εικοσιτέσσερις (24) τέτοιους αγώνες, εφόσον πρόκειται για όπλα Β'. Κατηγορίας.

Ειδικότερα, όταν πρόκειται για συμμετοχές σε αγώνες με όπλα Α' Κατηγορίας, αυτές μπορούν να καλύπτονται και από αντίστοιχες συμμετοχές σε αγώνες με όπλα Β' Κατηγορίας.

Με τη ρύθμιση αυτή, δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους ραβδωτών όπλων σκοποβολής, να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών σε αγώνες και λύνεται το πρόβλημα που προέκυψε, ως προς τους αγώνες με όπλα Α' Κατηγορίας, λόγω της έλλειψης αθλητικών εγκαταστάσεων, για πραγματοποίηση αγώνων με όπλα της Κατηγορίας αυτής.